moje hodnota pro vás 

Hledáte někoho, kdo Vám poradí, co máte dělat?        O tom koučování není. 

Cílem je poskytnout Vám potřebné nástroje a vedení, abyste byli schopni objevit vlastní řešení. 

Je pravda, že odpovědi jsou uloženy v samotném jádru vaší bytosti. Vaše vnitřní moudrost je Vaším spolehlivým průvodcem. 

Zjistíte, jakým způsobem probíhá Váš vnitřní dialog. Laskavost je jedno z nejdůležitějších témat dějin světa. 

Zázračná síla "zázračné otázky" spočívá v její schopnosti podnítit změnu Vašeho myšlení a motivovat Vás. Získáte možnost opustit strategie řešení problémů, které nejenže nepřispívají k nalezení řešení, ale mohou též udržovat nebo opakovaně přinášet Vaše problémy v různých podobách. 

Prostřednictvím koučování Vám ráda pomohu odemknout a plně využít Váš skrytý potenciál.  

Skvělým dodatečným přínosem koučinku je přetváření vztahů od závislých k těm blízkým. 

Osobní koučink

Jste v práci, která neodpovídá vašim očekáváním? Cítíte, že nedisponujete plně svými talentovými schopnostmi? Prozkoumejme společně vaše výjimečné dovednosti. 

Pracuji s individuálním a subjektivním světem jednotlivce, směřuji k tzv. SELF koučinku, tedy k tomu, abyste byli nezávislí, uměli sami se sebou vést vnitřní rozhovor. 

Hodnotou, kterou nabízím je 

individuální podpora Vašeho potenciálu, efektivní komunikační dovednosti, posílení sebedůvěry a zároveň schopnosti vcítit se do pohledu druhého a chápat jeho pocity a potřeby;

nástroje pro racionální a uvážlivé rozhodování v situacích, kdy je potřeba nalézt nejlepší řešení, lépe zvládat stresové situace a minimalizovat frustraci; techniky řešení konfliktů a vyjednávání, což může vést k harmoničtějším vztahům.

Mohu tak přispět k Vašemu osobnímu růstu a rozvoji, což má pozitivní vliv na Vaše vztahy s ostatními – dokážete překonat vlastní omezení a růst jako osoba.

V rámci kontraktu nabízím ochutnávku zdarma - aby měl zájemce představu, zda hodnota mé práce odpovídá hodnotě, kterou hledá; pokud najdeme shodu, domlouváme se na počtu sezení a jejich formálních náležitostech včetně místa setkávání a času stráveného jedním sezením.

Podpora klientů a rodin v péči o umírajícího člena rodiny

 • doprovázení při hledání vyváženého vztahu k umírajícímu člověku

Podpora klientů po ztrátě blízkého milovaného člověka

 • doprovázení v úseku cesty během vyrovnávání se s novou životní situací
 • fáze truchlení při náhlé ztrátě
 • podpora u neodsouvání strachu z bolesti 

 

Párový - vztahový - koučink 

 • Chcete se naučit jasně a respektovatelněně vyjádřit své potřeby a očekávání? Ukážu vám, jak stanovit hranice pro udržení svého emocionálního a fyzického pohodlí.

Naučíte se

 • definovat "zónu pohody" – oblast, ve které se cítíte bezpečně a v souladu se svými hodnotami.
 • zdravě se vymezit ve svých vztazích s druhými i se sebou samými
 • otevřeně sdělovat své hranice druhým, aby byly vzájemně respektovány
 • používat hranice ke konstruktivní komunikaci, budování zdravých vztahů a občerstvení životní energií

Pracuji se specifickým typem koučinku zaměřeného na rozvoj a zlepšení vztahů mezi jednotlivci, například vztahů v rodině, mezi přáteli, mezi kolegy. Směřuji k pozitivní kvalitě vztahů.

Pomocí různých koučovacích technik 

pomáhám aktérům v rozvoji jejich sebeuvědomění - lépe rozumět sobě navzájem (svým potřebám, hodnotám a očekávání) a následně lépe vnímat pocity, potřeby a perspektivy druhé osoby;

pomáhám identifikovat a odstranit komunikační bariéry, učím komunikační dovednosti a podporuji otevřenou a respektující komunikaci, podporuji budování důvěry.

Nabízím bezpečné prostředí pro řešení konfliktů a učím konstruktivním způsobům, jak s nimi pracovat a hledat společná řešení.

V rámci kontraktu nabízím ochutnávku zdarma - aby měli zájemci představu, zda hodnota mé práce odpovídá hodnotě, kterou hledají; pokud najdeme shodu, domlouváme se na počtu sezení a jejich formálních náležitostech včetně místa setkávání a času stráveného jedním sezením.

Týmový koučink a facilitace 

Týmový kouč je cenný nástroj pro zlepšení a rozvoj týmů. Přináší řadu výhod může pozitivně ovlivnit výkonnost a produkty týmu. 

Týmovým koučinkem

podporuji otevřenou a efektivní komunikaci mezi členy týmu, vedu tým k naslouchání a respektování názorů ostatních; pomáhám týmu lépe pochopit jeho silné stránky a oblasti, v nichž může potřebovat podporu; důvěra a spolupráce mezi členy týmu má pozitivní vliv na celkovou výkonnost pracoviště; můžete zlepšit svou výkonnost a dosahovat cílů efektivněji;

umožňuji otevřeně diskutovat o problémech a konfliktech v týmu a hledat konstruktivní řešení. Pomáhám snižovat napětí a zlepšovat atmosféru v týmu. Umožňuje aktivní zapojení členů týmu do procesu rozhodování a dosahování cílů, vedu tým k vyšší angažovanosti a odpovědnosti za dosahování výsledků;

pomáhám identifikovat potenciálního lídra v týmu; společně s týmem pracuji na rozvoji jeho schopností řídit a inspirovat ostatní; díky koučinku se objeví nové perspektivy a strategie, které tým může aplikovat ve své práci.

Díky úspěchům, kterých tým dosáhl díky koučinku, roste sebedůvěra u jednotlivých členů týmu i celého týmu jako celku. To může vést ke zvýšení motivace a odhodlání dosahovat dalších cílů. 

Týmům v pomáhajících profesích nabízím kromě  koučovacího přístupu i mentoring. Cílem je snížení ošetřovatelské zátěže. 

Týmovou práci a facilitaci účtuji dle zadání zadavatele; lidé v pomáhajících profesích čerpají bonus v podobě slevy na následný individuální koučink. 

Podpora pečujících 

Koučink je vysoce efektivní cesta osobního i profesního růstu. Pomůže Vám pochopit současnou situaci, omezující vzorce chování a ukáže cestu, jak překonávat překážky. Moje práce vychází z hlubokých znalostí fungování lidského mozku a opírá se o nejnovější poznatky z oblasti neurovědy. Neradím Vám, nabízím nehodnotící prostředí, klient hledá v sobě vlastní odpovědi a řešení. Při koučování se nezaměřuji pouze na povrchové řešení problémů, ale jdu hlouběji. Jsem hluboce přesvědčená, že každý člověk má v sobě vnitřní zdroje a schopnosti, které mu pomohou dosáhnout úspěchu a naplnění. Koučováním Vás podporuji při objevování a rozvoji těchto zdrojů, ať už jsou to Vaše dovednosti, znalosti, přesvědčení nebo hodnoty.

Jsem Vaším partnerem při rozhovoru o všem, co se týká Vás a Vašeho života, doprovázím Vás otázkami v procesu osobního růstu a rozvoje, při hledání toho nejlepšího řešení v čase;  

díky koučinku zviditelníte a odstraníte překážky ve Vašem myšlení, prožívání i vůli; 

budete se moci vzdát nepotřebných vzorců chování, často po léta se opakujících; zůstáváte sami sebou, v harmonii. 

Podpora klientů s handicapem metodou FIE, MIU

Spolupracuji s lidmi s neurologickým handicapem, po úrazu, CMP či operaci mozku, lidmi s DMO, PAS; mými klienty jsou lidé trpící Alzheimerovou či Parkinsonovou nemocí. Nabízím v těchto případech spolupráci formou instrumentů vytvořených profesory Feuersteinem a Rayem - včetně měřitelných výsledků psychometrických testů, MMSE apod.

Metoda instrumentálního uvědomování - obohacování spočívá v jednom až dvou setkáních týdně; skupinovou práci mohu nabídnout do maximálního počtu 4 osob; individuální práce se týká lidí od tří let věku do 100. Pracuji i s lidmi upoutanými na lůžko v jejich domácím prostředí.  S FIE zažívají pocity úspěchu, znovuobjevování a lépe se orientují v přítomnosti.

koučink a podpora versus mentoring

Koučování Vás otázkami podpoří v přemýšlení a uvědomění - uvědomění si vlastních zkušeností, zdrojů, možností a priorit. Kouč sám do procesu nevstupuje se svými názory či nápady. 

Mentoring umožňuje předávání znalostí, zkušeností, rad a inspirace ku prospěchu všech. Díky profesní dráze case managera od 1995 do 2023 mohu předat zkušenosti a trendy v této oblasti jako freelancer. Spolupracuji s lidmi s Alzheimerovou nemocí.

spolupráce s neziskovým sektorem - implementace ověřené dobré praxe z Holandska        (projekty typu např. Starting apartment, "Discus" Housing First, ap.)

 • externí spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu - stakeholder
 • provázím účastníky projektu procesem obnovy, pracuji s tématem traumatu - emocionální podpora (protože např. osamělost je trvalým problémem pro značný počet klientů )
 • jedinečným rysem přístupu je navázání vztahů mezi podpůrným personálem a klienty, kteří dostávají kombinaci příležitostí, péče a závazku
 • koučovacím přístupem jsem v roli průvodce - postojem a chováním (zaměstnanců, dobrovolníků), které se promítá v jejich přístupu ke klientům - a to v různých fázích procesu 
 • přístup všech zahrnuje vášeň, zapojení, rovnocennost, flexibilitu a kreativitu
 • kolegové v Amsterodamu pracovali od roku 2006 na celé řadě přístupů k této tematice a vyvinuli celoevropský projekt s cílem spojit osvědčené postupy, sdílet nápady a vytvořit sadu nástrojů
 • PROČ TO FUNGUJE

  přístup založený na síle zdrojů má šest základních principů:

  1. věřte v odolnost lidí
  2. myslete a pracujte pozitivně; využívejte stávající kompetence; používejte pozitivní řešení problémů a vždy hledejte příležitosti
  3. podporujte klienta z této cílové skupiny tak, aby převzal větší kontrolu
  4. buďte si vědomi své ceny a investujte do dobrých pracovních vztahů
  5. pracujte co nejvíce v novém přirozeném prostředí klienta
  6. využijte maximálně všechny zdroje

čeho chcete mít ve svém životě méně ?

čeho chcete mít ve svém životě více?

"Určitým druhem životní inventury nyní prochází úplně každý z nás."

 • nemohu Vás zastoupit ve Vaší zkoušce ani za Vás projít testem - všichni musíme přistoupit ke zkouškám sami za sebe... mohu Vám jen nabídnout, že na to nebudete sami
 • nabízím bezpečné místo v rozpoznání "neodvalených balvanů" a vydání se na cestu směrem k návratu do Vaší "dynamické stability"
 • kvalita života - to, jaký ten život je - má mnohem větší význam, než počet prožitých let, než kvantita života
 • při raném vývoji mozku se kolem základů mozkového kmene vytváří limbický systém, centrum emocí a paměti
 • všechny zážitky od početí po současnost se nám otiskují a vytvářejí neuronová spojení v mozku
 • pokud se harmonické nebo stresující zážitky opakují, otisky se prohlubují
 • tak vznikají nevědomé vzorce chování
 • nejsou neměnné

"Dokud neučiníme nevědomé vědomým, bude to nevědomé řídit náš život a my tomu budeme říkat osud."

- Carl Gustav JUNG 

"Za nejextrémnější únavou a vyčerpáním můžeme nalézt spoustu lehkosti a síly, o kterých se nám nikdy ani nezdálo. 

K těmto zdrojům síly jsme se nikdy nepropracovali, protože jsme se nedostali přes překážky."

William JAMES

https://www.youtube.com/watch?v=j3PrAqJ-H9k


Mít pro co žít

Motto: "Blíží-li se konec života, pak se ukazuje, že řada věcí je odcházejícímu pomocí, posilou a potěšením. Tak tomu je např. s pohledem na vlastní život. Když v něm nachází ,dobrý smysl', může-li říci: ,Nežil jsem marně'."  ... Jaro Křivohlavý

"Dobrým smyslem" se po staletí rozumělo právě zacílení života člověka – jeho směřování k tomu, co on považuje v životě za nejdůležitější, co je mu posvátným – a to jak formálně (např. tím, že se hlásil k určité skupině), tak osobně, autenticky a niterně (tím, jak žil a oč mu šlo). 

Jaro Křivohlavý podstatu tohoto procesu vystihuje ve své knize "Mít pro co žít" opět velmi stručně a pregnantně:

"S rostoucím věkem se mnohé mění. Nezadržitelně ubývá tělesných i duševních sil. Jedno však jde opačným směrem: duchovní obzor se rozšiřuje. Důraz na to, ,kdo' jsme, roste. Důraz na to, ,co mám', naopak slábne. To, co se za peníze koupit dá, ustupuje z žebříčku hodnot a naopak to, co se za peníze koupit nedá (např. láska, úcta, respekt atp.), nabývá na hodnotě. Jak život pokračuje, člověk je citlivější (sensitivnější) k otázkám smysluplnosti svého bytí... Ve stáří a utrpení je možno osobně dozrát."

V knize cituje Jaro Křivohlavý mimo jiné závažnou odpověď na otázku Co je člověk? - kterou si klade a současně na ni hledá odpověď Viktor Emil Frankl, rakouský neurolog a psychiatr, zakladatel existenciální analýzy a logoterapie.                     

"Člověk je bytím, které neustále rozhoduje o tom, kým je a kým bude. V každém okamžiku života má v sobě různé možnosti: buď sestoupit na úroveň zvířete nebo se povznésti do kvalitativně podstatně vyšší roviny života. Člověk je bytostí, která díky své vědě vynalezla plynové komory v koncentračních táborech a zabíjela v nich statisíce lidí s velkou efektivitou. Je však i bytostí, která do těchto komor vstupovala se vztyčenou hlavou a s otčenášem či židovskou modlitbou na rtech. I to je člověk."

Frankl sám dokázal i uprostřed hrůz Osvětimi být člověkem v tom druhém, vznešeném smyslu. V praxi v nich potvrdil platnost své teze o tom, že ani sebehorší vnější podmínky nemohou náš život zbavit smyslu, pokud jsme v nich schopni proměnit své utrpení ve výkon.

Frankl byl vášnivým horolezcem až do věku osmdesáti let, měl odznak horského průvodce "Alpského spolku Dunajských zemí".