Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl tím, kým je a nebyl tím, kým není ....

co mám ráda

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl tím, kým je a nebyl tím, kým není. Jako většina z nás, mám za sebou období klidná i hektická, radostná i smutná, zdravá i poznamenaná nemocí

 • Raduji se z každého dne, který začínám a uvědomuji si, že naděje má hluboké kořeny – jako například kořeny vinné révy.. její kořeny běžně dosahují délky přes 10 m i na skalnatém podloží, aby mohly získávat vláhu a současně mají upevňovací i ukotvující funkci v půdě. 
 • Hluboce ve mně rezonuje důvěra ke každodennímu životu a jeho smyslu.
 • Neženu se za nějakým AŽ... Protože všechna AŽ jsou stejně jen dočasná.
 • Čas je veličina charakteristická dvojím způsobem – vnímám ji jako staří Řekové – ve významu chronos a kairos.

 • Hledáte někoho, kdo Vám poradí, co máte dělat? O tom koučování není.
  Jde o to, abych Vás vybavila nástroji a vedením, abyste mohli objevit svá vlastní konsistentní řešení. Pravdou je, že odpovědi máte v sobě. 

 • Koučování Vám jednoduše pomůže odemknout a využít Váš plný potenciál bez nefunkčních vzorců z minulosti (slovy klientky - "odvalit balvany ").

 • Výborným "vedlejším produktem" koučinku je přebudování "závislých vztahů" do vztahů blízkých.

 • To mě v koučování baví nejvíc - protože podvědomé vzorce ničí nás i někdy naše vztahy pouze do doby než se jich vzdáme.

in - formace a vzdělání

Narodila jsem se na Moravě a celý svůj život zde žiji na různých místech. Považuji se za Evropanku a jsem hrdá Češka 

 • Základní škola Dambořice - osmiletá výuka (1971 - 1979)

 • Gymnázium Jana Klvani Kyjov - Přírodovědné zaměření (1979 - 1983)

 • UJEP Brno - Lékařská fakulta (1983 - 1985) - ukončení studia rok po náhlém úmrtí druhého rodiče

 • SZŠ Jaselská 7, Brno porodní asistentka (1985 - 1987)
 • dálkové studium - LTD Business School - ekonomika, audit, systematické shromažďování zdrojů, vztahy s individuálními dárci, strategické finanční plánování (studium ukončeno 1995; bakalářský stupeň - BACC)
 • NCONZO Vinařská 6, Brno - ARO - JIP práce na specializované jednotce ošetřovatelské péče (1992 - 94)
 • NCONZO Vinařská 6, Brno - paliativní péče, doprovázení v posledním úseku cesty, fáze truchlení a jaké emoce doprovázejí jednotlivé fáze (1995 - 1997)
 • MUNI - PdF, Poříčí 623/7, Brno sociální pedagogika, vývojová a sociální psychologie, sociálně-výchovná a preventivní činnost (emoce stenické a astenické - vzorce chování), aplikovaná psychologie, epigenetika a stárnutí, podpůrná - intervenční a ochranná péče, poradenství a mediace; teorie práva, prameny práva, dělení právních norem a odvětví, anglosaské a kontinentální evropské právní normy; právo soukromé (občanské, rodinné, obchodní, pracovní právo) a jeho konotace k sociální práci; právo veřejné (ústavní, trestní, správní, finanční právo) a systémy zajišťování lidských práv v rámci mezinárodního práva a na úrovni právních řádů jednotlivých států; právo a ekonomie sociální práce (1996 - 2002)
 • postgraduální studium – IS Management activities - krizové řízení a management rizik – psychologie osobnosti, rozvoj lidského potenciálu, vedení týmů, psychologické a psychosociální poradenství, téma sebe-hodnoty, sebevědomí a sebedůvěry, síla zranitelnosti, etika a profesionalita v psychologickém poradenství, kognitivní management, rozvoj sociální a emoční inteligence, psychosomatika, anulování bloků a restart komunikace, komunikační prostor a proces, strategické a projektové řízení a myšlení, rozvoj a změny některých osobnostních aspektů, enviromentální management, právní povědomí a relevantní zákony ČR (studium ukončeno 2004; MBA) 
 • ATC Praha - Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (2010 - dosud)
 • International Coaching Federation, coach - dokončen skupinový mentoring pro level 1 - ACC (12. 2023; nejedná se o akademický ani postgraduální titul, jde o úroveň dovednosti "koučovacího řemesla" - na základě kompetencí a markerů ICF); jsem dále na cestě ke dvěma osobním certifikacím s cílem neustále prohlubovat své klíčové dovednosti a nabídnout tak bezpečné podporující prostředí pro klienta v převedení jeho uvědomění do akcí a nastavení měřitelných ukazatelů pro realizaci dalších kroků 
 • Ústav soudního inženýrství VUT Brno - příprava soudního znalectví pro odvětví sociální péče - znalecký posudek, doporučení závěrečných zkoušek u MS ČR (2021 - 2024)
 • AXIA Management Academy - studium certifikované u IEC London - pokračuje

praxe a role

Během celého života inklinuji k pomáhajícím profesím, pravděpodobně proto, že pocházím z lékařské rodiny a moji rodiče byli oba altruisté

 • jesle pro děti do jednoho roku věku Brno, školské pracoviště IDVPZ - dlouhodobá brigáda (1984 - 1985)
 • nemocnice Kyjov - porodní a operační sály - brigáda při studiu (1986 - 1987)
 • Fakultní porodnice Obilní trh - porodní sály - brigáda při studiu (1986 - 1987)
 • ženská sestra, pooperační JIP - gynekologie a akutní medicína (1987 - 1992)
 • staniční sestra JIP ženské kliniky - vedení týmu zdravotnického i nezdravotnického personálu (1992 - 95)
 • okrsková sestra - vybudování bezbariérové respitní péče v souladu s příklady a zkušenostmi v zemích západní Evropy (od stavebního povolení), vedení několika týmů pracovníků přímé péče, zdravotní péče u lůžka v pobytové sociální službě v rámci veřejné správy ÚSC (1995 - 2003; během MD dohody) 

 • korektor a jazyková příprava textů vydavateli - korektor, příprava knih do tisku, spolupráce se zadavateli zakázek (1998 - 2008) 

 • matka na plný úvazek, domácí škola, výuka AJ v dětských skupinách - rodina a domácnost včetně domácího vzdělávání - vzdělávání trivia dětí v AJ + spolupráce s jazykovou školou pro děti s rodilým mluvčím; postupné seznamování se s Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování a jejími výsledky - volnočasová spolupráce s Mgr. Zobačová a doc. PhDr. Věra Pokorná (1999 - 2010)

 • case manager - vedoucí terénní, ambulantní a pobytové sociální služby ve veřejné správě - územní samosprávný celek s 24 tisíci obyvatel - sociální práce, analyticko-diagnostická a depistážní činnost, participativní vedení týmu 70 lidí ve druhém stupni řízení, správa rozpočtů a dotací, spolupráce s úřady veřejné správy - MPSV, KÚ JmK, NKÚ, ÚOHS, ÚOOÚ, Svaz měst a obcí; zajišťování běžné provozní, ekonomické a vybrané personální agendy, zpracovávání dotačních programů (2010 - 2023)
 • práce se základy pro prebunking - https://inoculation.science/inoculation-videos/emotional-language/
 • lektor metody profesora Feuersteina - podpora lidí s PAS, ADHD, po CMP, s neurologickým handicapem, lidí trpících Parkinsonovou či Alzheimerovou nemocí - metodou instrumentálního uvědomování FIE/MIU, která představuje propracovaný systém rozvoje kritického myšlení a učení (od 2010 do současnosti) 
 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE, MIU) rozvíjí SOUSTŘEDĚNÉ vnímání, myšlení, vyjadřování, zlepšuje paměť, soustředění, pohotovost a upevňuje sebedůvěru. Setkání probíhají v přátelském prostředí, ve kterém je možné sdílet myšlenky bez obavy z hodnocení, nebo jen naslouchat ostatním. V lekcích se pracuje s pracovními listy (instrumenty) a k práci potřebujeme jen tužku a gumu. Pravidelný trénink paměti  metodou FIE přináší zlepšení nejen myšlení, ale i komunikace. FIE přináší mnohá témata k rozhovoru i přemýšlení. Přemýšlení nad tím, jak fungujeme v různých životních situacích, učíme se vytvářet si strategie řešení problémů a jejich uplatnění v přítomnosti 
 • profesionální kouč ICF/FREELANCER - individuální životní koučink a skupinový (týmový) koučink, byznys koučink, podpora pečujících, kariérové poradenství studentů SŠ, VŠ, maminek na mateřské "dovolené" případně po rodičovské "dovolené" (full-time od 2023 do současnosti)
 • mé osobní prožití transformačního koučinku v období dospívání mne přeneslo přes úskalí života, kterým jsem se nemohla vyhnout - časné úmrtí rodičů, náhlá ztráta prvního manžela při autonehodě; transformační koučink ve mně nastavil úroveň hodnotového pole. Hodnotou rozumím vlastnost, která se násobí a prohlubuje - v tom smyslu, že čím více ji projevujeme (ve vztahu k sobě nebo druhým), tím více jí dostáváme (od sebe i od druhých)
 • je mi vnitřně blízký Čapkův "pragmatismus čili filosofie praktického života" - který nedovoluje v mnoha situacích sejít z cesty jen proto, že by to bylo pohodlnější nebo třeba bezpečnější, či líbivější
 • tímto filosofickým směrem se ubíral i Tomáš Baťa, který je chápán jako světový fenomén a pod jeho  přímým vlivem se rozvíjelo ve Zlíně i školství, ve kterém byly uplatňovány principy americké pragmatické pedagogiky; toto odvětví se tak stalo přímou součástí budování "amerického snu v moravské kotlině" a dodnes je příkladem podnikatelského úspěchu 
 • nabízím Vám podporu v individuálním řešení Vaší budoucnosti, ne minulosti, ve Vámi zvolené oblasti